Dr Ljubodrag Minić

Neurohirurg

Medicinski fakultet završio u Kragujevcu, a specijalistički ispit iz neurohirurgije položio na VMA (1991). Stručno se usavršavao na Univerzitetu u Pragu – Neurohirurška primjena UZ aspiratora i Kliničkom centru Ljubljana – Cerebrovaskularna hirurgija. Od 1991. g. je zaposlen kao ljekar u Klinici za neurologiju u VMA. Bio je i načelnik Prvog, a zatim i Drugog odjeljenja Klinike za neurohirurgiju. Član je Svjetske federacije neurohirurških udruženja, Evropske asocijacije neurohirurga i Udruženja neurohirurga Srbije i SLD-a. Autor je i koautor brojnih stručnih radova na nacionalnim i međunarodnim skupovima i časopisima.