Prim. dr Milan Vidović

Opšti hirurg

Prim. dr Milan Vidović, opšti hirurg vrši funkciju direktora ZU Specijalna bolnica iz hirurških oblasti “Boksit”.

Medicinski fakultet završio (1991) na Univerzitetu u Sarajevu. Specijalizaciju iz opšte hirurgije završio na VMA u Beogradu (2000). Bio zaposlen u JZU Bolnica Zvornik, a zatim u ZU Specijalna bolnica iz hirurških oblasti “Boksit” Milići.
Pored kontinuirane medicinske edukacije preko Društva
doktora medicine RS i Komore doktora medicine RS učestvovao na brojnim seminarima i kongresima opšte i abdominalne hirurgije i ostalih hirurških grana u zemlji i inostranstvu. Član Udruženja hirurga Republike Srpske, Društva doktora RS, Udruženja koloproktologa Republike Srbije.