dr sc. med. Vojislav Bogosavljević

neurohirurg

Medicinski fakultet, kao i  magisterijum iz oblasti hirurgije s anesteziologijom (1999) i specijalizaciju iz neurohirurgije (2002), završio je u Beogradu.
Izabran je u zvanje kliničkog asistenta na Medicinskom fakultetu u Beogradu (2012), gdje je odbranio i doktorsku disertaciju 2014. godine.
Zaposlen na Klinici za neurohirurgiju u Kliničkom centru Srbije, Beograd.