Besplatni ljekarski pregledi za penzionere i borce do III kategorije

Besplatni ljekarski pregledi za penzionere i borce do III kategorije

Počev od 28. juna (Vidovdan) pa nadalje, zdravstvene usluge, u Specijalističkom medicinskom centru Kompanije, odnosno usluge specijalista u specijalističkim ambulantama, mogu besplatno koristiti penzioneri “Boksita”, “Mileksa” i “Drina osiguranja”, bez obzira gdje su nastanjeni, kao i drugi penzioneri sa područja opštine Milići, koji imaju mjesečna primanja manja od 300,00 KM.
Udruženje penzionera dostaviće spisak ovih lica Specijalističkom medicinskom centru.
Besplatne usluge specijalističkih ambulanti, odnosno specijalista, mogu koristiti i borci do treće kategorije, kao i članovi porodica poginulih boraca, koji nemaju regulisanu zdravstvenu zaštitu.
Boračka organizacija dostaviće spisak korisnika medicinskih usluga Specijalističkom medicinskom centru.

Za sprovođenje ove Odluke zaduženi su:
– dr Svetozar Marinković, direktor Centra,
– sektor “Pravni poslovi”.

Dostavljeno:
1. Udruženju penzionera,
2. Boračkoj organizaciji,
3. Javnosti.

Predsjednik Kompanije
mr Rajko Dukić