Konkurs za dodjelu specijalizacije

Konkurs za dodjelu specijalizacije

Otovren konkurs za dodjelu specijalizacije iz oblasti Medicina rada – 1(jedna) specijalizacija.

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove:

 • 1. završen medicinski fakultet,
 • 2. položen stručni ispit,
 • 3. posjedovanje licence za doktora,
 • 4. znanje najmanje jednog stranog jezika.

Kandidati su dužni da, uz prijavu sa biografijom, dostave sledeću dokumentaciju (original ili ovjerena kopija):

 • – Diploma o završenom medicinskom fakultetu,
 • – Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
 • – Licencu za doktore,
 • – Kopiju lične karte,
 • – Izvod iz matične knjige rođenih,
 • – Izvod iz matične knjige vjenčanih (ukoliko je došlo do promjene prezimena),
 • – Potvrdu o znanju jednog stranog jezika,
 • – Uvjerenje o državljanstvu.

Sa kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove biće obavljen intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja u “Glasu Srpske” Banja Luka.

Prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa, kao i nepotpune i neblagovremene prijave, neće se razmatrati.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa mogu se dostaviti lično ili poštom na adresu: Kompanija “Boksit” a.d. Milići, Trg rudara broj 1, 75446 Milići.

Rukovodilac PJ

“Specijalistički medicinski Centar”
dr Svetozar Marinković