Prim. dr sci. med. Miljan Mihajlović

specijalista neurohirurgije

Medicinski fakultet završio je u Prištini, jun 1993. god.
Magistarsku tezu iz oblasti neurohirurgije odbranio 27.11. 2002.god., na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Specijalizaciju iz oblasti neurohirurgije završio 23.10. 2003. god.
Od marta 2003. god. zaposlen u Univerzitetskoj Dječijoj Klinici u Beogradu.
U okviru stručnog usavršavanja, boravio je u Institutu za neurohirurgiju u Debrecinu (Mađarska), u aprilu 2010. god. gdje je stekao sertifikat o kompententnosti izvođenja ventrikuloskopskih operacija.
27.04. 2013. god. odlukom Ministarstva zdravlja Republike Srbije, dobio je zvanje Primarijus.

Doktorsku disertaciju sa temom „Problemi hirurškog liječenja hidrocefalusa kod prevremeno rođene djece”, odbranio je 12.07.2013.god. na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
Oktobra 2013. učestvovao je na međunarodnom simpozijumu posvećenom hidrocefalusu, u Nici (Francuska).
Autor je više radova u domaćim i stranim naučnim i stručnim časopisima.

Članstvo u strukovnim organizacijama (asocijacijama):

  • Evropska asocijacija neurohirurga
  • Udruženje Neurohirurga jugoistočne Evrope SEENS
  • Sekcija za neurohirurgiju SLD
  • Sekcija za dečiju hirurgiju SLD

Oblast delatnosti (interesovanja):

  • Hirurgija kraniosinostoza
  • Hirurgija hidrocefalusa
  • Hirurgija kičmenog stuba
  • Neurotrauma

Radno mesto / Radno iskustvo

Zaposlen u KBC Zemun, Beograd
Na mestu Načelnika Neurohirurške Službe KBC Zemun, Beograd od 2019.god.
Od 2003.god. do 2016.god. Univerzitetska Dečja Klinika Beograd.
Od 1997.g. do 2003.god. Specijalizacija iz oblasti neurohirurgije, Klinički Centar Srbije, Beograd.
Od 1993.g. do 1997.god. Zdravstveni Centar Kosovska Mitrovica.

U bolnici Boksit radi:

kompletno endoskopska interlaminarna- discektomija
tubularna mikrodiscektomija
lumbalna laminoforaminotomija
minimalno invazivna terapija bola (periradikularne infiltracije, infiltracije fasetnih zglobova, epiduralna terapija, kaudalni blok)
operativno lečenje tumora CNS i spinalnih tumora
operativno lečenje urgentnih stanja CNS (hidrocefalus, hematomi…)

Stručna biografija, diplome i zvanja

Osnovne studije:
Naziv ustanove: Medicinski fakultet Unverziteta u Prištini
Mesto i godina završetka: Priština 1993.g.

Specijalizacija:
Neurohirurgija, Klinički Centar Srbije, Beograd, 2003.g. odlična ocena

Magisterijum:
Naziv ustanove: Medicinski fakultet Unverziteta u Beogradu
Mesto i godina završetka: Beograd, 2003..g.
Uža naučna oblast: neurohirurgija
Naslov: Lečenje hroničnih subduralni h hematoma kod odraslih
Komisija: Prof. dr Vaso Antunović, Prof. dr Popović, Prof. dr Miloš Janićijević

Doktorat:
Naziv ustanove: Medicinski fakultet Unverziteta u Beogradu
Mesto i godina završetka: Beograd, 2013.g.
Uža naučna oblast: Neurohirurgija
Naslov: Problemi hirurškog lečenja hidrocefalusa kod prevremeno rođene dece
Komisija: Prof. dr Vaso Antunović, Prof dr Goran Tasić, Prof dr Dragan Pavlović

Primarijat :
Odlukom ministarstva zdravlja dobio je zvanje primarijusa 2013.god.
Učešće na projektima, citiranost, naučni radovi
Autor i koautor više stručno-naučnih radova, publikacija, prezentacija objavljenih u internacionalnim i domaćim časopisima, ili referisanih na medjunarodnim i domaćim kongersima i simpozijumima.