prof. dr Milivoje Dostić

anesteziolog

Medicinski fakultet i specijalizaciju iz anesteziologije sa reanimatologijom (1985) završio je na VMA u Beogradu, a doktorske studije na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu (2012).

Bio je zaposlen u Univerzitetskoj bolnici Foča, zatim kao docent, a nakon toga i vanredni profesor predmeta Hirurgija na Medicinskom fakultetu u Foči, Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Autor je i koautor mnogobrojnih naučnih radova u časopisima i zbornicima. Koautor knjige Osteoporoza. Član je komisija za odbranu magistarskih i master teza.